Ga naar hoofdinhoud

Stichting Dorpshuis de Zwaan
Middelweg 5 1911 AE Uitgeest

Preambule

In overweging nemende dat:

 1. Rechtspersonen – niet zijnde een BV of NV – die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een eigen accommodatie, op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
 2. Een rechtspersoon – niet zijnde een BV of NV – die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een eigen accommodatie, waar ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt, dient te beschikken over een drank- en horecavergunning;
 3. Accommodaties met een horecavergunning volgens de wet worden aangemerkt als horecabedrijf;
 4. Een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging/stichting.

Paragraaf 1    Algemene bepalingen

Artikel 1    Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken
  Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:
  – zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
  – sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
 2. Sociale hygiëne
  Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars normen, waarden en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 3. Leidinggevenden
  Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van de zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.
 4. Barvrijwilliger
  Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.
 5. Horecalokaliteit
  Een afsluitbare ruimte binnen de accommodatie waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatsen.

Artikel 2    Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 3. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 4. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 5. Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychtrope stoffen.
 6. Op de momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 6 vastgelegde “instructie barvrijwilliger”.
 7. De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

Artikel 3    Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien deze bevoegdheid bij het bestuur ligt – stelt het bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en Horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven Drank- en Horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op dezelfde wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe Drank- en Horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2    Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4    Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de horecalokaliteit zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 24.00 uur.
 2. Op de volgende tijdstippen kan alcohol worden geschonken: dagelijks van 15.00 uur tot 23.30 uur.
 3. Op de avonden/nachten van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en van zondag op maandag en bij evenementen zijn de openingstijden van de horecalokaliteit: van 9.00 uur tot 1.00 uur. Er mag dan alcohol worden geschonken tussen 15.00 uur en 24.00 uur.

Artikel 5    Aanwezigheid

Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6    Kwalificatienormen en Instructie “barvrijwilliger”

 1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
 2. zijn tenminste 18 jaar oud;
 3. hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
 4. staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.
 5. Een instructie “verantwoord alcoholgebruik” voor barvrijwilligers wordt gegeven door het bestuur, de leidinggevenden genoemd op de vergunning of een ter zake deskundige. De instructie bestaat uit tenminste:
 6. instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd;
 7. de huis- en gedragsregels, conform het gestelde in artikel 7;
 8. de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven;
 9. aan de barvrijwilligers wordt dit bestuursreglement en de barinstructie verstrekt;
 10. in de accommodatie is een brochure verantwoord alcoholgebruik en een inzage-exemplaar beschikbaar voor vrijwilligers van het cursusboek Sociale Hygiëne (SVH-uitgeverij);
 11. het bestuur wijst de vrijwilligers op de inhoud van, en de mogelijkheden om, de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen;
 12. een vrijwilliger volgt te allen tijde de instructies op van het bestuur, de beheerder en/of leidinggevende.

Artikel 7    Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank en/of etenswaren te gebruiken of te verkopen in de accommodatie.
 2. Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten of terrassen van de horecalokaliteit.
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het dorpshuis verwijderd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Er wordt geen alcohol geschonken wanneer meer dan driekwart van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar.
 7. Verkoop van alcoholische drank met een alcoholpercentage van meer dan 15% is verboden.
 8. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn niet toegestaan.
 9. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 10. In Dorpshuis De Zwaan geldt een rookverbod.
 11. In het pand mogen geen verdovende middelen worden gebuikt of aanwezig zijn (dus ook geen softdrugs).

Artikel 8    Voorlichting

 1. Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
 3. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 9    Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevende belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 5. Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Artikel 10    Toegelaten horeca-activiteiten

 1. Met inachtneming van de bepalingen in lid 2, 3 en 4 zullen de horeca-activiteiten worden uitgeoefend.
 2. Er zullen geen horeca-activiteiten plaatsvinden ten behoeve van gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden of deelnemers aan de activiteiten.
 3. De horeca-activiteiten vinden alleen plaats ten behoeve van personen die deelnemen aan de activiteiten van de organisatie c.q. de stichting in de ruimste zin van het woord.
 4. Het verkopen van dranken en consumpties valt onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur van Dorpshuis De Zwaan in haar rol als vergunninghouder, of onder verantwoordelijkheid van door het Stichtingsbestuur Dorpshuis De Zwaan aangewezen personen.

Uitgeest, maart 2014

Back To Top